ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ψηφιακές Σχολικές Δραστηριότητες για ένα Αειφόρο Ανθρωπογενές Περιβάλλον
(Ψηφιακές Σχ. Δραστ. για ένα Αειφόρο Ανθρωπογενές Περιβάλλον)

. Σκοποί και στόχοι

Η επιμόρφωση «ψηφιακές σχολικές δραστηριότητες για ένα αειφόρο ανθρωπογενές περιβάλλον» (στο εξής «επιμόρφωση») στοχεύει να ενισχύσει το διδακτικό έργο των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών με εργαλεία του εκπαιδευτικού διαδικτύου που χαρακτηρίζονται από τον αειφορικό τους χαρακτήρα και το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον που διαμορφώνουν. Για το σκοπό αυτό, η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί αξιοποιώντας οικείους διαδικτυακούς πόρους των επιμορφούμενων, όπως είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο ιστότοπος, το ιστολόγιο και άλλες μορφές απομακρυσμένης διαχείρισης ενός «σύννεφου» - όπως αποκαλείται - δεδομένων (cloud computing). Τα εκπαιδευτικά αυτά μέσα, δρουν πολλαπλασιαστικά, με σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά, ελαχιστοποιώντας ή και μηδενίζοντας το οικολογικό αποτύπωμά τους, την ίδια στιγμή που το «πολιτισμικό» τους αποτύπωμα αποκτά μεγάλο εύρος. Σκοπός της επιμόρφωσης είναι, μέσα από στοχευμένες ψηφιακές σχολικές δραστηριότητες, να γίνει κατανοητή και διαχειρίσιμη η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μέσων εναρμονισμένων με ένα περιβάλλον που, όντας ανθρωπογενές, διατηρεί τους πόρους του στο διηνεκές (αειφορία). Η σχέση των ψηφιακών εκπαιδευτικών τεχνολογιών με το περιβάλλον ως πηγή πόρων για δημιουργία εκπαιδευτικών μέσων (πολιτισμο-τεχνολογική προσέγγιση), αλλά και ως αντικείμενο μελέτης (περιβαλλοντική προσέγγιση) είναι δύο όψεις του σκοπού αυτού.

ΙΙ. Εγγραφές και τρόποι συμμετοχής

Οι διαδικασίες εγγραφής μπορούν να γίνουν σε διάστημα πέντε ημερών, από την 22η ως την 26η Απριλίου 2013. Σε αυτό το διάστημα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και σχολικές μονάδες θα πρέπει να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεδραστηριοτήτων (http://library.mysch.gr). Στη συνέχεια για κάθε ενδιαφερόμενη σχολική μονάδα αποστέλλεται ένας «πίνακας ολοκληρωμένων εγγραφών» (επισυνάπτεται στην τελευταία σελίδα) με απλό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση messinia@sch.gr. Αναλυτικότερες πληροφορίες βρίσκονται στη σελίδα του «πίνακα ολοκληρωμένων εγγραφών».

Η επιμόρφωση ξεκινάει διαδικτυακά στις 14 Μαΐου 2013. Στις ενότητες της επιμόρφωσης υπάρχουν διαδικασίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (η πρόσβαση στην πλατφόρμα εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου δεν γίνονται απαραίτητα την ίδια στιγμή) και εφαρμογές σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι βρίσκονται συγχρόνως διαδικτυακά). Με την υλοποίηση όλων των ασκήσεων όλων των ενοτήτων παρέχεται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης της επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς και έπαινος για τη συμμετοχή τους στις σχολικές μονάδες.

Για την υποστήριξη των συμμετεχόντων υπάρχει η δυνατότητα επιπλέον συμμετοχής τους σε ομάδες εργασίας που θα ενταχτούν στα πλαίσια των σεμιναρίων που διοργανώνει η Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας για τις Σχολικές Δραστηριότητες. Ειδικότερα προγραμματίζεται η συγκρότηση ομάδων εργασίας σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν (αλφαβητικά) στους Γαργαλιάνους (1ο & 2ο Δ. Σχ. Γαργαλιάνων), στην Καλαμάτα (5ο Δ. Σχ. Καλαμάτας-Μπενάκειο),  στην Κυπαρισσία (2ο Δ. Σχ. Κυπαρισσίας), και στη Χώρα (1ο & 2ο Δ. Σχ. Χώρας).

ΙΙΙ. Αποτελέσματα και  προοπτικές

Δεδομένης της σταθερής διαδικτυακής παρουσίας της επιμορφωτικής υποδομής (πλατφόρμα τηλεδραστηριοτήτων και εκπαιδευτικό υλικό) θα υπάρχει και μετά το πέρας της επιμόρφωσης η δυνατότητα επιστροφής για όσους περάτωσαν την επιμόρφωση, αλλά και πρόσβασης όλων όσων επιθυμούν να αξιοποιήσουν το υλικό της. Το υλικό αυτό έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης (update) και αναβάθμισης (upgrate), εξασφαλίζοντας διαρκώς βελτιούμενες δυνατότητες επιμόρφωσης. Με το πέρας της επιμόρφωσης πρακτικά οι συμμετέχοντες θα οδηγηθούν στην δημιουργία κομβικών εκπαιδευτικών μέσων, όπως είναι η ιστοσελίδα, το ιστολόγιο, η ηλεκτρονική τάξη, οι δυνατότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα (προσωπικά των εκπαιδευτικών ή των σχολικών μονάδων).

IV. Περιεχόμενο Επιμόρφωσης:
«Ψηφιακές σχολικές δραστηριότητες για ένα αειφόρο ανθρωπογενές περιβάλλον»

01. Ενότητα Α: Ψηφιακό εκπαιδευτικό «Περιβάλλον»: εισαγωγικές έννοιες και δράσεις

02. Ενότητα Β: Εκπαιδευτικό διαδίκτυο και Αειφορία

03. Ενότητα Γ: Μελέτη περίπτωσης: ανθρωπογενή και δυνητικά (virtual) μαθησιακά περιβάλλοντα