ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΗΛΕ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗTΕΣ Δ. Π. Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Returning to this web site?

Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Hi! For full access to courses you'll need to take a minute to create a new account for yourself on this web site. Each of the individual courses may also have a one-time "enrolment key", which you won't need until later. Here are the steps:
  1. Fill out the New Account form with your details.
  2. An email will be immediately sent to your email address.
  3. Read your email, and click on the web link it contains.
  4. Your account will be confirmed and you will be logged in.
  5. Now, select the course you want to participate in.
  6. If you are prompted for an "enrolment key" - use the one that your teacher has given you. This will "enrol" you in the course.
  7. You can now access the full course. From now on you will only need to enter your personal username and password (in the form on this page) to log in and access any course you have enrolled in.